Medlemsbetingelser for ClausSloth.dk centre

Betingelserne er gældende for medlemskaber oprettet fra den 1. september 2019 og gældende for alle

øvrige medlemmer.

Bemærk tillæg til medlemsbetingelser som gælder for fremtidige kampagner fra og med 1. september 2019.

§ 1 GENERELT

Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab i ClausSloth.dk pr. 1. september 2019. Alle priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prisside. Vi gør opmærksom på, at ændringer af priser og betingelser kan forekomme, hvilket du kan læse mere om under § 1A.

Dit medlemskab hos os er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort opkræves et gebyr, som fremgår af vores prisside. For at kunne identificere dig som medlem opbevares et billede af dig sammen med dine øvrige personoplysninger.

Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til ClausSloth.dk. Du er som medlem ansvarlig for, at vi til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e- mailadresse. Ved oprettelsen af et medlemskab i ClausSloth.dk accepterer du, ud over disse medlemsbetingelser, også centerets regler, Claus Sloths gældende regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e-mail. Alle gældende regler findes på vores web-site.

§ 1A ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER

ClausSloth.dk forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prisside. Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder.

ClausSloth.dk foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter samt udvidelse med flere centre.

Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.

Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Claus Sloths forøgede omkostninger.

Ændringer i medlemsbetingelser kan forekomme i følgende situationer:

• Det er nødvendigt for at sikre, at ClausSloth.dk overholder lovgivningen

• Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af medlemsbetingelserne

• Uvæsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet ved opslag i ClausSloth.dk centrene og på vores hjemmeside.

Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 30 dage, før ændringen træder i kraft pr. email, ved opslag i Claus Sloth centrene og på vores web- site. Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1.

Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit medlemskab jævnfør opsigelsesvarslet i § 8. Vær opmærksom på, at der er løbende måned plus én måned i opsigelse.

Eksempel:

ClausSloth.dk varsler d. 15. november en prisændring af dit medlemskab, der vil træde i kraft d. 1. januar. I dette tilfælde skal du opsige dit medlemskab senest d. 30. november, hvis du ikke vil fortsætte medlemskabet til den nye pris. Du kan se, hvordan du kan opsige dit medlemskab i medlemsbetingelsernes § 8.

§ 2 INDMELDELSE

Forud for alle vores forløb og medlemskaber tilbyder vi en gratis og uforpligtende samtale. Til samtalen vil du modtage nærmere information omkring centret, hvad vi har at tilbyde samt forventningsafstemme ift. ønsker og mål med træningen.

For at komme godt i gang med træningen, skal der tilkøbes en startpakke til alle vores medlemskaber. Startpakken indeholder 1 x programlægning, 1 x kropsanalyse samt en introduktion til centeret.

Du kan oprette et medlemskab i ClausSloth.dk, ved at melde dig ind online via vores hjemmeside eller ved fremmøde i et ClausSloth.dk center. Afhentning af medlemskort eller træning via dagspas kræver, at du medbringer gyldigt billede ID eller anden ID, som kan identificere dig.

Dit medlemskab hos os er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter § 8, medmindre du har købt et forudbetalt medlemskab. I forbindelse med dit medlemskab anbefaler vi, at du opretter en betalingsaftale via betalingsservice eller en kreditkortsaftale, jf. § 6A.

§ 2A MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT

For at blive medlem hos ClausSloth.dk skal du være fyldt xx år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab fremmøde i et ClausSloth.dk center

med din værge eller en af dine forældre. I forbindelse med din indmeldelse skal begge parter medbringe gyldigt billede ID. Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne.

Du kan kun få et medlemskab hos os, hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab (herefter den ”Anden Betaler”). Den Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som ClausSloth.dk måtte have mod dig i relation til dit medlemskab. Den Anden Betaler hæfter også for krav opstået i forbindelse med køb i medfør af §§ 3A og 6B.

§ 3 MEDLEMSKABER

Du kan se oversigten over Claus Sloths gældende medlemskaber samt tillæg til medlemskaber på vores web- site. Her finder du også betingelserne for de enkelte medlemskaber og vilkårene for benyttelsen.

Ønsker du at skifte fra et medlemskab til et andet, henvender du dig blot i centeret indenfor receptionens åbningstid. Her vil dine oplysninger blive rettet til og en ny kontrakt udleveret.

Ved skift af medlemskab er overgangen løbende måned + en måned, og det nye medlemskab vil træde i kraft ved udgangen af denne periode.

§ 3A PERSONLIG TRÆNING, KOSTVEJLEDNING, KLIPPEKORT, GAVEKORT OG VÆRDIKUPONER

Når du har et medlemskab i ClausSloth.dk, kan du tilkøbe personlig træning, kostvejledning og lignende. Informationer samt gældende vilkår for køb af dette ses på vores web-site.

Du kan benytte klippekortet i alle vores centre, som tilbyder aktiviteten du har købt via klippekortet og klippekortet har en løbetid på 12 måneder. Det er ikke muligt at forlænge løbetiden og eventuelle ubrugte klip fra klippekortet refunderes ikke.

Gavekort eller værdikupon til ClausSloth.dk kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter.

§ 4 MEDLEMSKORT OG ANVENDELSE

Første gang du møder op i et Claus Sloth center, i bemandingstiden, får du udleveret et medlemskort. Medlemskortet skal altid medbringes og indlæses, før din træning påbegyndes og giver dig afhængig af medlemskabstype adgang til vores centre og faciliteter i Danmark.

Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du straks meddele dette til ClausSloth.dk, som vil udstede et nyt medlemskort mod et gebyr. De til enhver tid gældende gebyrer kan du finde på vores web-site.

§ 5 TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER

Med et medlemskab i ClausSloth.dk kan du booke dig til forskellige aktiviteter, som for eksempel holdtræning gennem vores koncept Boot Camp eller Train.

Til- og afmeldingen til aktiviteterne skal ske på vores web- site, App eller via kundecomputerne/receptionen i centrene i systemet Trainsoft.

Bemærk, at deltagelse i aktiviteter eller manglende korrekt afmelding fra en aktivitet kan være forbundet med betaling af et gebyr. Se mere herom i links i §§ 3 og 3A samt i de gældende vilkår for deltagelsen i aktiviteter, som kan ses her.

§ 6 BETALING

Køber du et medlemskab, betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Hvis du opretter et løbende medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale for medlemskabet fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned.

Ovenstående betyder for eksempel, at hvis du opretter et løbende medlemskab den 1. maj, skal du med indmeldelsen betale for dit medlemskab for maj måned. Hvis du opretter dit løbende medlemskab den 20. maj, skal du ved ndmeldelsen betale et oprettelsesgebyr samt betale for dit medlemskab i resten af maj måned og hele juni måned.

Det er muligt at oprette et medlemskab med en Anden Betaler, jf. § 2A. Det er endvidere også muligt ud over tilfælde i § 2A at få tilknyttet en Anden Betaler til dit medlemskab. For at oprette en sådan aftale skal du og den Anden Betaler fremmøde i et Claus Sloth center. Den Anden Betaler kan maksimalt betale for 3 personer ud over vedkommendes eget medlemskab.

Den Anden Betaler er, ud over de faste månedlige udgifter for dit medlemskab, også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med dit medlemskab i ClausSloth.dk jf. medlemsbetingelserne. Den Anden Betaler hæfter således også for køb foretaget af dig jf. §§ 3A og 6B.

Betaling kan foregå ved kontanter, dankort og MobilePay.

§ 6A BETALINGSAFTALE

Det er muligt at betale dit medlemskab og de køb, du foretager under dit medlemskab ved en betalingsserviceaftale, en kreditkortsaftale eller ved anden indbetaling. Vi opfordrer dig til, at du ved oprettelsen af dit medlemskab opretter enten en betalingsservice- eller en kreditkortsaftale til betaling af dine månedlige forpligtigelser i forbindelse med det købte medlemskab. Betalingsserviceaftaler og betaling med indbetalingskort kan medføre, at du skal betale et gebyr. Kreditkortsaftaler er uden gebyr. Du kan se alle betalingsmuligheder og gebyrer på vores web-site. Det er dit ansvar, at der sker rettidig betaling.

§ 6B MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes en rykkerskrivelse til dig eller den Anden Betaler. ClausSloth.dk opkræver rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår af ClausSloth.dks prisside.

 

Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har ClausSloth.dk ret til uden varsel at blokere dit

medlemskab, så du ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har ClausSloth.dk ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne, bruge dit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til ClausSloth.dk og fremvist dokumentation herfor.

ClausSloth.dk forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til registrering i henhold til gældende regler. Gebyret fastsættes af ClausSloth.dk eller af ClausSloth.dks eksterne samarbejdspartnere. Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, jf. §§ 10 og 10A, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

§ 6C Depositum – BOOT CAMP

Betingelser for forudbetalt depositum - Boot Camp

Ved tilmelding til opstart på et Boot Camp-forløb, opkræves et fastsat beløb på 500,00 kr. Det opkrævede beløb fratrækkes forløbets samlede beløb ved opstart. Du giver ved underskrift på nærværende kontrakt samtykke til, at det forudbetalte depositum ikke refunderes efter tilmelding. Desuden giver du samtykke til, at Claussloth.dk opbevarer kontantoverførelses- og stamoplysninger.

Tilbagebetaling af depositum ved manglende tilmeldinger Tilbagebetaling af depositum sker udelukkende, hvis et hold ikke kan oprettes grundet manglende tilmeldinger (Minimum 3 deltagere pr. hold).

§ 7 PAUSE

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab i ClausSloth.dk på pause. Du kan sætte dit medlemskab på pause så ofte du ønsker det, dog maksimalt for en periode på 6 måneder ad gangen. Når du sætter dit medlemskab på pause, skal du angive start- og slutdatoen for pausen.

Når dit medlemskab er på pause, mister du alle dine medlemsrettigheder, indtil pausen ophører, hvorefter dit medlemskab og den løbende medlemsskabsbetaling automatisk starter igen. Hvis du sætter dit medlemskab på pause efter d. 15. i en måned, vil du få godskrevet det beløb, der er betalt efter pausens begyndelse, når pausen stopper.

Såfremt at man er forhindret i at træne over en længere periode, tilbyder vi muligheden for at sætte medlemskabet på pause. Iløbet af et år kan medlemskabet sættes i bero i minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Bero registreres kun i hele kalendermåneder.

Ved ønske om berosættelse af medlemskab bedes der henvendes til receptionisten

§ 8 OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i ClausSloth.dk med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet ophører

ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer.

Udmelding skal ske skriftligt via en udmeldingsblanket. Blanketten kan enten fremsendes ved henvendelse på telefon eller mail eller udfyldes i receptionen i åbningstiden.

En opsigelse er gældende fra den dag, ClausSloth.dk modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra ClausSloth.dk. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette. ClausSloth.dk anbefaler, at du ved afsendelsen af din opsigelse via post anmoder afsendelsesstedet om en afleveringskvittering, så du kan dokumentere tidspunktet for afsendelsen af opsigelsen.

§ 9 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab i ClausSloth.dk har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til ClausSloth.dks reception eller udfylde udmeldelsesformular og sende den til os på den angivne adresse jf. formularen.

Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om

dette. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, har ClausSloth.dk ret til at kræve forholdsmæssig betaling for den periode, hvori du har benyttet dig af dit medlemskab.

§ 10 HUSETS REGLER OG ANDRE BESTEMMELSER

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller husets regler, kan ClausSloth.dk til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. ClausSloth.dk forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i ClausSloth.dk samt tilhørende virksomheder for en kortere eller længere periode, samt at foretage en politianmeldelse ved gentagende eller grov overtrædelse af medlemsbetingelserne.

Boot Camps:

Alle vores hold består af 4-6 deltagere. Træningsplanerne for holdene planlægges på forhånd og er derfor fastlagte fra opstart. Ved kontakt i receptionen eller på mail: kontakt@claussloth.dk, er det muligt at få fremsendt træningsplanerne, så tiderne kan afstemmes med egen kalender. Træningsplanerne er ligeledes tilgængelige på hjemmesiden under holdstart.

OBS! Der tilbydes ikke kompensation ved sygemelding eller udeblivelse fra træningen.

Forud for holdtilmelding tilbyder vi en samtale i centeret. Her vil man modtage lidt information omkring centeret,

 

hvad vi har at tilbyde samt forventningsafstemme ift. ønsker og mål med træningen.

Ved booking af samtale kan receptionen kontaktes i nedenstående tidsrum på mail: kontakt@claussloth.dk eller tlf. 3410 1616:

Mandag-torsdag: 07.00-10.00 & 16.00-21.00

Fredag: 07.00-10.00 & 15.00-18.00

Lørdag: 08.00-12.00

Train – Boot Camp

Som medlem har du mulighed for at deltage på vores åbne Boot Camp-træning, hvor der kun er 2-8 deltagere på holdet. Vores dygtige personlige trænere vil sørge for, at alle får det maksimale ud af træningen. På alle vores hold vil vi have fokus på, at øvelserne udføres korrekt, at der skal være plads til at have det sjovt, og at træningen bliver målrettet de bedst mulige resultater.

Hvis du har et Train medlemskab, kan du frit deltage på Train – Boot Camp holdtræning. Har du et af vores andre medlemskaber, har du mulighed for at deltage for 75 kr. pr. hold. På alle vores hold er der maks. 8 deltagere og min. 2

Du kan tilmelde dig holdene via vores app eller via bookingcentralen i receptionen. (Download applikationen ’Sport Solution Booking’ på din smartphone via Apple store eller Google Play)

Udeblivelse: Ved udeblivelse fra træningen trækkes der en bøde svarende til 50 kr. Framelding til Train – Boot Camp skal ske senest 12 timer før træningens start via app eller bookingcentralen.

§ 10B HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der

tillader deltagelse i aktiviteter hos ClausSloth.dk. ClausSloth.dk tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret

på området.

§ 10C VÆRDIGENSTANDE

ClausSloth.dk anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. ClausSloth.dk bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

§ 10D REFUNDERING FRA CLAUSSLOTH.DK

I nogle tilfælde kan det hænde, at du som medlem har penge til gode hos ClausSloth.dk. ClausSloth.dk vil som hovedregel godskrive sådanne beløb i dit fremadrettede medlemskab, og du har derfor som udgangspunkt ikke mulighed for at få sådanne beløb udbetalt, før dit medlemskab ophører. Hvis dit medlemskab er ophørt og du mener, at du har et beløb til gode, skal du rette henvendelse til receptionens medlems- service . Vi gør opmærksom på, at en eventuel refundering kun kan ske til danske konti.

§ 11 LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Tillæg til ClausSloth.dks medlemsbetingelser til brug for kampagnetilbud

§ 1 Generelt

Nærværende tillægsvilkår er gældende for medlemskaber i ClausSloth.dk, som er oprettet i forbindelse med kampagnetilbud. Tillægsvilkårene er gældende fra tidspunktet for oprettelsen af medlemskabet og frem til udgangen af den måned, hvor bindingsperioden ophører og gælder ved siden af vores almindelige medlemsbetingelser, dog således at tillægsvilkårene har forrang. Efter udløbet af bindingsperioden er det alene ClausSloth.dks almindelige medlemsbetingelser, herunder § 7 "Pause" og § 8 "Opsigelse", der gælder.

§ 2 Pause

Du har ikke mulighed for at sætte dit medlemskab i ClausSloth.dk på pause i bindingsperioden.

§ 3 Ændring af medlemskab

Fra og med 1 september 2019 er det muligt at ændre sit medlemskab i bindingsperioden. En ændring vil betyde, at din kampagnepris bortfalder, og du skal betale fuld pris for dit medlemskab fra dagen, hvor ændringen sker.

§ 4 Opsigelse

Du kan ikke opsige dit medlemskab i ClausSloth.dk til ophør i bindingsperioden. Du kan dermed tidligst opsige dit medlemskab til ophør ved udgangen af den måned, hvor bindingsperioden udløber. Herefter kan du opsige dit medlemskab i ClausSloth.dk med det gældende opsigelsesvarsel i overensstemmelse med ClausSloth.dks almindelige medlemsbetingelser.

ClausSloth.dk forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen

af en måned.

Medlemsbetingelser for personlig træning

Du kan som medlem i ClausSloth.dk booke tid hos en personlig træner i udvalgte centre ved at købe et PT Forløb. Personlig træning dækker også over tilbud om kostplaner, coaching og kostvejledning.

PERSONLIG TRÆNING

Et personlig træningsforløb er et forløb der dækker over træningssessioner med en personlig træner, herunder løbende sparring, coaching samt individuel tilpasning af træningsøvelser og træningsplan.

Vores pakker favner bredt, lige fra 25 min. individuel personlig træning til gruppetræning med op til 8 personer. Er du i tvivl med hensyn til, hvilken pakke der er den rette til

 

dig/jer, er du/I altid velkommen til at bestille en uforpligtende samtale.

Ønsker du ikke et medlemskab i centeret, er det stadig muligt at benytte dig af personlig træning.

Det ugentlige antal af sessioner samt det samlede antal af sessioner i et forløb varierer afhængig af hvilket pakke du vælger. En session har normalt en varighed på 50 minutter.

Vær opmærksom på at en pakke har en varierende gyldighedsperiode afhængig af hvilket forløb du vælger – Pakken skal derfor være brugt inden for gyldighedsperioden.

På web-siten kan du se, hvilke måder en pakke kan sammensættes på i forhold til antal uger og antallet af sessioner samt de gældende priser herfor.

DEN PERSONLIGE TRÆNER, TIDSPUNKT FOR SESSIONER OG AFBUD

Når du har købt en pakke, skal du booke dine sessioner via ClausSloth.dks app på Trainsoft. Tidspunkterne for sessioner kan variere og det er ikke sikkert du kan få en session netop på dit ønskede tidspunkt men via Trainsoft et overblik over de mulige tider, og derefter booke dine sessioner ind som du ønsker det. Du kan som udgangspunkt vælge tider i hele centerets åbningstid, men tal med din Personlige Træner herom eller book i receptionen.

Vær opmærksom på, at ClausSloth.dk ikke kan garantere, at du kan få den samme personlige træner gennem hele forløbet og at der vil kunne forekomme tilfælde, hvor den personlige træner er nødsaget til af aflyse en session. I tilfælde her af vil du modtage information omkring den enkelte aflysning

via den e-mail, som du har opgivet til ClausSloth.dk. ClausSloth.dk yder ikke kompensation i dette tilfælde, men du kan med det samme finde et nyt tidspunkt til afholdelsen af sessionen via TrainSoft.

Ved afbud til personlig træning bedes dette meddeles via tlf: 3410 1616 i receptionens åbningstid eller via mail: kontakt@claussloth.dk, inden kl. 21.00 aftenen før træningen foreligger. Ved afbud efter kl. 21.00 frafalder træningsklippet uanset årsagen, herunder afbud grundet sygdom.

Såfremt, at den personlige træning aflyses af centeret, frafalder klippet ikke, og der bookes derfor en ny tid.

ÆNDRING, PAUSE OG OPSIGELSE AF FORLØB

Når du har aftalt et trænerforløb med en personlig træner, kan du efter ønske ændre antallet af sessioner om ugen. Vær opmærksom på, at hvis antallet af sessioner pr. uge justeres vil dette også påvirke forløbets længde – men dit forløb kan ikke forlænges ud over pakkens gyldighedsperiode, hvorfor alle sessioner skal være afholdt inden for denne. Hvis sessionerne ikke afholdes inden for den angivne gyldighedsperiode, så vil disse anses som værende brugt og kan ikke refunderes eller afholdes senere.

En pakke kan ikke sættes på pause, men skal afholdes inden for forløbets gyldighedsperiode. Ønsker du, at stoppe et forløb skal du henvende dig personligt til din personlige træner. Har du sessioner tilbage i din pakke, forbliver de på din profil og kan anvendes en anden gang inden for gyldighedsperioden. Resterende sessioner kan også overdrages til et andet aktivt medlem i ClausSloth.dk, hvis du ønsker det.

GYLDIGHED, FORTRYDELSESRET OG REFUNDERING

Har du købt en pakke, så kan du fortryde dit køb af dette inden for 14 dage fra købsdatoen, såfremt pakken er ubrugt. Er der brugt sessioner fra pakken kan købet ikke refunderes. Du kan overdrage resterende sessioner fra dit forløb til et andet aktivt medlem i ClausSloth.dk, hvis du ønsker det – dette sker ved henvendelse til din personlige træner.

PERSONLIG TRÆNING VIA KLIPPEKORT

For at benytte dig af personlig træning skal du købe et personlig trænings-klippekort, hvor 1 klip svarer til 1 personlig trænings-session. Antallet af klip pr. klippekort varierer. Du kan se gældende priser og varighed pr. session (klip) og de gældende vilkår på web-siten.

ÆNDRING, PAUSE OG AFBUD

Når du har aftalt et forløb med en personlig træner, kan du efter ønske ændre antallet af sessioner om ugen, samt indlægge en pause i forløbet med 7 dages varsel til træneren.

Er du nødt til at melde afbud til en personlig træningssession, skal du henvende dig pr. telefon til receptionen senest 24 timer inden den planlagte tid ellers opkræves du fuld betaling for sessionen.

OPSIGELSE AF FORLØB

Ønsker du at stoppe et personlig træningsforløb skal du henvende dig personligt til din nuværende træner. Har du klip tilbage på et klippekort, forbliver de på din profil og kan anvendes en anden gang inden for gyldighedsperioden gældende fra købsdatoen. Resterende personlig træningsklip kan også overdrages til et andet aktivt medlem, hvis du ønsker det.

GYLDIGHED, FORTRYDELSESRET OG REFUNDERING

Har du købt et klippekort til personlig træning, kan du fortryde dit køb inden for 14 dage fra købsdatoen, såfremt klippekortet er ubrugt. Er der trukket klip fra klippekortet, kan købet ikke refunderes.

Du kan overdrage resterende klip til et andet aktivt medlem hos ClausSloth.dk ved henvendelse til din nuværende træner.

Klippekort til personlig træning har en gyldighedsperiode på 12 måneder fra købsdato, og gyldighedsperioden kan ikke forlænges. 

Persondatapolitik

1. Introduktion

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, som vi indsamler hos dig, når du køber et medlemskab eller andre ydelser hos Claussloth.dk Fitness (herefter ”os/vi”).

Når du tegner et medlemskab hos os, uanset om dette sker via vores hjemmeside, www.claussloth.dk (herefter ”Hjemmesiden”), eller fysisk i vores center, indsamler vi en række personoplysninger om dig. Vi er således dataansvarlig for behandlingen af de pågældende personoplysninger.

Denne persondatapolitik indeholder således information om de kategorier af personoplysninger, som vi behandler, hvordan vi behandler personoplysninger, hvornår personoplysninger slettes og hvem vi deler dem med. Du kan også finde nærmere information om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af personoplysninger eller denne persondatapolitik, eller hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os via

Claussloth.dk Fitness ApS
CVR-nr. 35 45 51 00
Pakhusgården 36
5000 Odense C
Tlf. 34 10 16 16
E-mail kontakt@claussloth.dk

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Når du benytter vores platforme, f.eks. når du registrerer dig som kunde, opdaterer din profil, køber medlemskaber eller services, eller deltager i konkurrencer eller undersøgelser, test osv. indsamler og behandler vi personoplysninger om dig.

Vi kan således, efter omstændighederne, indsamle og behandle følgende oplysninger om dig:

 • navn,
 • adresse,
 • e-mail,
 • telefonnummer,
 • betalingsoplysninger,
 • IP-adresse,
 • oplysninger om køb på Hjemmesiden, og
 • oplysninger om din brug af og din færden på Hjemmesiden.

Da vores services er afhængige af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om eventuelle ændringer i dine personoplysninger. Du har altid mulighed for via din profil at opdatere din e-mailadresse og dit telefonnummer.

Såfremt du bestiller et forløb med en personlig træner, fysioterapi, kostprogram, massage eller lign. hos os, vil vi i et vist omfang også behandle helbredsmæssige oplysninger om dig såsom f.eks. oplysninger om vægt, fedtprocent, blodtryk, tidligere skader m.v. Sådanne oplysninger er følsomme personoplysninger, og vi er derfor forpligtede til at indhente dit specifikke samtykke til behandlingen af disse oplysninger. Du er berettiget til ikke at give dit samtykke, ligesom du til enhver tid er berettiget til at trække et givet samtykke tilbage. Vi vil altid informere dig om konsekvensen af et manglende samtykke i relation til de services, som du har bestilt.

I forbindelse med gennemførelsen af et køb, kan du vælge at få dine betalingsoplysninger gemt. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes hos vores PCI-certificerede betalingsudbydere. Herfra kan de genanvendes ved køb på vores platforme. Når du anvender et betalingskort på vores platforme, er det kun betalingsudbyderen – og ikke os – som får adgang til dine oplysninger. Dette gælder både, når du køber medlemskaber eller services, og hvis du vælger at gemme dine kortoplysninger til senere brug.

3. Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser el. tilsvarende for at kunne genkende den.

Hjemmesiden anvender cookies, og der vil derfor blive placeret cookies i din browser, når du besøger Hjemmesiden. Cookies er også personoplysninger, og vi behandler derfor alle oplysninger relateret til cookies i overensstemmelse med nærværende persondatapolitik.

Hvis du ikke ønsker, at Hjemmesiden skal lagre cookies i din browser, kan du på dette link finde nærmere information om, hvordan du sletter eller blokerer for cookies http://minecookies.org/cookiehandtering

Når vi bruger cookies på hjemmesiden, gør vi det med det formål at

 • sikre teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger,
 • foretage trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører og for at
 • foretage målretning af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, vi tror er mest relevante.

Hjemmesiden anvender også cookies fra tredjepartsudbydere, herunder Google Analytics. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4. Hvad er formålet med vores behandling af personoplysninger?

Vi indsamler og behandler samtlige ovennævnte personoplysninger med det formål, at opfylde vores aftale om medlemskab med dig eller for at gennemføre det køb eller de forespørgsler, som du foretager via Hjemmesiden.

Når vi behandler helbredsmæssige oplysninger om dig, sker dette for at opfylde vores aftale om køb af ydelser ifm. personlig træning, fysioterapi, kostprogram eller massage og således for at sikre, at du får det optimale ud af dit køb og at vores rådgivning/behandling er korrekt.

Vi behandler ligeledes dine kontaktoplysninger for at kunne kontakte dig via telefon eller e-mail, hvis der er ændringer i din træning eller kalenderbooking.

For så vidt angår de personoplysninger, som indsamles via Hjemmesiden, indsamles og behandles disse for at give dig den optimale kundeoplevelse og for at kunne

 • identificere dig som bruger,
 • registrere dine køb,
 • levere de services, du har anmodet om, herunder tests, medlemskaber og services købt, og for at
 • forbedre Hjemmesidens funktionalitet og vores service, produkter og tjenester.

5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

For at kunne levere vores services til dig, benytter vi os af en række samarbejdspartnere, som i visse tilfælde er databehandlere for os. De databehandlere, vi benytter, behandler udelukkende personoplysninger på vores vegne og anvender dem ikke til egne formål.

Vi kan, efter omstændighederne, videregive dine personoplysninger til blandt andet system- og hostingudbydere, analysebureauer, pengeinstitutter og udbydere af betalingsløsning til internethandel via Hjemmesiden.

Vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for databeskyttelse og informationssikkerhed, og at de i øvrigt lever op til relevant lovgivning. Vi anvender kun databehandlere i Danmark, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

6. Hvor længe behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personlige oplysninger, så længe der er et sagligt formål hermed.

Vi behandler dine personoplysninger, så længe du er medlem i vores center eller har oprettet en bruger på Hjemmesiden. Såfremt din bruger har været inaktiv i 5 år, slettes dine oplysninger automatisk.

Hvis du meddeler os, at du ikke længere ønsker at være kunde, vil du med det samme blive slettet i vores system. Vi kan dog, af bogførings- og skattemæssige hensyn, være forpligtede til fortsat at opbevare en række af dine personoplysninger i en periode på 5 år herefter, hvorefter de vil blive slettet.

7. Dine rettigheder

Du har, i henhold til gældende databeskyttelsesret, en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger ovenfor i punkt 1.

Ret til adgang: Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, ligesom du kan bede os fremsende kopi af disse oplysninger.

Ret til berigtigelse: Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på anden måde mangelfulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget.

Ret til sletning: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os slette eller fjerne dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve sletning, vil vi informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning.

Ret til begrænsning af behandling: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve begrænset behandling, vil vi informere dig om konsekvenserne af denne begrænsning.

Ret til dataportabilitet: Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode os om at overføre oplysningerne til en tredjepart efter dit valg

Ret til indsigelse: Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvilket vi vil gøre, i det omfang du er berettiget til det. Vi vil informere dig om konsekvenserne af den pågældende indsigelse, inden vi stopper behandlingen af dine personlige oplysninger

Ret til at klage: Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

8. Beskyttelse af dine personoplysninger

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder. Vi har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag, der skal forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

9. Ændringer af persondatapolitikken

Vi kan løbende få behov for at ændre denne persondatapolitik. Hvor dette er muligt, vil vi underrette dig herom via e-mail, såfremt vi foretager væsentlige ændringer. Vi opfordrer dig dog til løbende at gennemlæse denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.